Apocalipsis 19:1-21

19  Kalpasan dagitoy a banag nangngegko ti kasla natbag a timek ti maysa a dakkel a bunggoy sadi langit.+ Kinunada: “Idaydayawyo ni Jah!+ Ti pannakaisalakan+ ken ti dayag ken ti pannakabalin kukua ti Diostayo,+  agsipud ta napudno ken nalinteg dagiti panangukomna.+ Ta nangipakat iti panangukom iti dakkel a balangkantis a namagrinuker iti daga babaen ti pannakiabigna, ket imbalesna ti dara dagiti adipenna nga adda iti imana.”+  Ket dagdagus nga iti maikadua a daras kinunada: “Idaydayawyo ni Jah!+ Ket ti asuk manipud kenkuana agtultuloy nga agpangato iti agnanayon ken awan inggana.”+  Ket ti duapulo ket uppat a panglakayen+ ken ti uppat a sibibiag a parsua+ nagruknoyda ket nagdaydayawda iti Dios a situtugaw+ iti trono, ket kinunada: “Amen! Idaydayawyo ni Jah!”+  Kasta met, rimmuar ti maysa a timek manipud iti trono ket kinunana: “Idaydayawyo ti Diostayo, dakayo amin nga adipenna,+ nga agbuteng kenkuana, dagiti babassit ken dagiti dadakkel.”+  Ket nangngegko ti kasla timek ti maysa a dakkel a bunggoy ken kasla daranudor ti adu a danum ken kasla daranudor dagiti napigsa a gurruod. Kinunada: “Idaydayawyo ni Jah,+ agsipud ta ni Jehova a Diostayo, ti Mannakabalin-amin,+ nangrugin nga agturay kas ari.+  Agrag-otayo ken agragsaktayo iti napalalo, ket idayawtayo,+ agsipud ta ti panagkasar+ ti Kordero dimtengen+ ket ti asawana naisagananan ti bagina.+  Wen, naipalubos kenkuana a makawesan iti nasileng, nadalus, napino a lienso, ta ti napino a lienso iladawanna dagiti nalinteg nga aramid dagiti sasanto.”+  Ket ibagana kaniak: “Isuratmo: Naragsak dagidiay naawis+ iti pangrabii ti panagkasar ti Kordero.”+ Kasta met, ibagana kaniak: “Dagitoy ti napudno a sasao ti Dios.”+ 10  Iti kasta nagruknoyak iti sanguanan dagiti sakana tapno agdaydayawak kenkuana.+ Ngem ibagana kaniak: “Agannadka! Dika aramiden dayta!+ Maysaak laeng a padam nga adipen ken pada ti kakabsatmo nga addaan iti trabaho a panangsaksi ken Jesus.+ Agdaydayawka iti Dios;+ ta ti panangsaksi ken Jesus isu ti mangipaltiing iti panagipadto.”+ 11  Ket nakitak ti langit a naluktan, ket, adtoy! maysa a puraw a kabalio.+ Ket daydiay sisasakay iti dayta maawagan Matalek+ ken Napudno,+ ket mangukom ken makigubat buyogen ti kinalinteg.+ 12  Dagiti matana ket apuy a gumilgil-ayab,+ ket iti ulona adu a balangat.+ Adda naisurat a naganna+ nga awan makaammo no di isu, 13  ket nakawesan iti makinruar a kawes a naparsiakan iti dara,+ ket ti nagan a nayawag kenkuana isu Ti Sao+ ti Dios. 14  Kasta met, dagiti buyot nga adda sadi langit simmursurotda kenkuana kadagiti puraw a kabalio, ket nakakawesda iti puraw, nadalus, napino a lienso. 15  Ket manipud iti ngiwatna rumrummuar ti natarumamis nga atiddog a kampilan,+ tapno kabilenna dagiti nasion babaen iti dayta, ket ipastorannanto ida babaen iti sarukod a landok.+ Payatenna met ti pagpespesan iti ubas+ ti kinaunget ti pungtot ti Dios+ a Mannakabalin-amin. 16  Ket iti makinruar a kawesna, uray pay iti luppona, adda naisurat a naganna, Ari ti ar-ari ken Apo ti ap-appo.+ 17  Nakitak met ti maysa nga anghel nga agtaktakder iti init, ket nagpukkaw a buyogen ti natbag a timek ket kinunana kadagiti amin a tumatayab+ nga agtaytayab iti nagtangatangan: “Umaykayo ditoy, aguurnongkayo iti naindaklan a pangrabii ti Dios, 18  tapno kanenyo dagiti nalasag+ a paset ti ar-ari ken dagiti nalasag a paset dagiti komandante ti militar ken dagiti nalasag a paset dagiti nabileg a tattao+ ken dagiti nalasag a paset dagiti kabalio+ ken dagidiay sisasakay kadakuada, ken dagiti nalasag a paset ti isuamin, dagiti siwayawaya a tattao kasta met dagiti adipen ken dagiti babassit ken dadakkel.” 19  Ket nakitak ti atap nga animal+ ken ti ar-ari+ ti daga ken dagiti buyotda a naurnong a sangsangkamaysa tapno makigubatda+ iti daydiay sisasakay iti kabalio+ ken agraman ti buyotna. 20  Ket natiliw ti atap nga animal,+ ket nairaman iti dayta ti ulbod a mammadto+ a nagaramid kadagiti pagilasinan+ iti sanguananna a pinangyaw-awanna kadagidiay immawat iti marka+ ti atap nga animal ken kadagidiay mangipaay iti panagdaydayaw iti ladawanna.+ Bayat a sibibiagda pay, naitapuakda nga agpadpada iti umap-apuy a danaw a sumsumged iti asupre.+ 21  Ngem napapatay ti dadduma babaen iti atiddog a kampilan daydiay sisasakay iti kabalio,+ a dayta a kampilan rimmuar manipud iti ngiwatna.+ Ket amin dagiti tumatayab+ nabsogda+ kadagiti nalasag a pasetda.+

Footnotes