Apocalipsis 17:1-18

17  Ket maysa kadagiti pito nga anghel nga addaan iti pito a malukong+ immay ket nakisao kaniak, a kunkunana: “Umayka, ipakitakto kenka ti pannakaukom ti dakkel a balangkantis+ a situtugaw iti adu a danum,+  daydiay a nakiabigan ti ar-ari ti daga,+ idinto ta dagidiay agnanaed iti daga nabartekda iti arak ti pannakiabigna.”+  Ket impannak babaen ti pannakabalin ti espiritu+ iti maysa a let-ang. Ket nakitak ti maysa a babai a situtugaw iti eskarlata ti marisna nga atap nga animal+ a napno iti natabbaaw a nagnagan+ ken addaan iti pito nga ulo+ ken sangapulo a sara.  Ket ti babai nakawesan iti purpura+ ken eskarlata,+ ket naarkosan iti balitok ken napateg a bato ken kadagiti perlas+ ket adda iti imana ti maysa a nabalitokan a kopa+ a napno iti makarimon a bambanag+ ken iti narugit a bambanag ti pannakiabigna.+  Ket iti mugingna naisurat ti maysa a nagan, maysa a misterio:+ “Babilonia a Dakkel, ti ina dagiti balangkantis+ ken ti makarimon a bambanag iti daga.”+  Ket nakitak a ti babai nabartek iti dara+ dagiti sasanto ken iti dara dagiti saksi ni Jesus.+ Ala ket, idi isu nakitak nagsiddaawak iti dakkel a panagsiddaaw.+  Ket iti kasta kinuna kaniak ti anghel: “Apay a nagsiddaawka? Ibagakto kenka ti misterio ti babai+ ken ti atap nga animal a mangaw-awit kenkuana ken addaan iti pito nga ulo ken iti sangapulo a sara:+  Ti atap nga animal a nakitam adda idi,+ ngem awanen, ket kaskasdi a dandanin rummuar manipud iti mangliwengliweng,+ ket agturong dayta iti pannakadadael. Ket inton makitada no kasano a ti atap nga animal adda idi, ngem awanen, ket kaskasdi nga addanto, dagidiay agnanaed iti daga agsiddaawdanto a buyogen ti panangrukbab, ngem dagiti naganda saan a naisurat iti lukot ti biag+ manipud pannakabangon ti lubong.+  “Ditoy a sumrek ti kinasaririt nga addaan iti sirib:+ Ti pito nga ulo+ kaipapananda ti pito a bantay,+ a ti rabawda ket pagtugtugawan ti babai. 10  Ket adda pito nga ar-ari: lima ti natnagen,+ maysa ti adda,+ ti sabali saan pay a dimteng,+ ngem inton dumteng masapul nga agtalinaed iti bassit a kanito.+ 11  Ket ti atap nga animal nga adda idi ngem awanen,+ dayta met a mismo ket maikawalo nga ari, ngem agtaud manipud kadagiti pito, ket agturong dayta iti pannakadadael. 12  “Ket ti sangapulo a sara a nakitam kaipapananda ti sangapulo nga ar-ari,+ a saan pay nga immawat iti pagarian, ngem umawatda iti autoridad kas ar-ari iti maysa nga oras a kadua ti atap nga animal. 13  Dagitoy adda maymaysa a panunotda, ket iti kasta itedda ti pannakabalin ken autoridadda iti atap nga animal.+ 14  Dagitoy makibakaldanto iti Kordero,+ ngem, agsipud ta isu ti Apo ti ap-appo ken Ari ti ar-ari,+ parmekento ida ti Kordero.+ Kasta met, dagidiay naayaban ken napili ken matalek kenkuana aramidendanto ti kasta.”+ 15  Ket kunana kaniak: “Dagiti danum a nakitam, a pagtugtugawan ti balangkantis, kaipapananda dagiti ili ken dagiti bunggoy ken dagiti nasion ken dagiti pagsasao.+ 16  Ket ti sangapulo a sara+ a nakitam, ken ti atap nga animal,+ dagitoy guraendanto ti balangkantis+ ket pagbalinendanto a walangwalang ken lamolamo, ket lamutendanto dagiti nalasag a pasetna ket isu puorandanto a naan-anay iti apuy.+ 17  Ta ti Dios inkabilna dayta kadagiti pusoda ti panangitungpalda ti panunotna,+ uray ti panangitungpalda ti maymaysa a panunotda babaen ti panangitedda ti pagarianda iti atap nga animal,+ agingga a natungpalton ti sasao ti Dios.+ 18  Ket ti babai+ a nakitam kaipapananna ti dakkel a siudad nga addaan pagarian iti ar-ari ti daga.”+

Footnotes