3 Juan 1:1-14

1  Ti lakay+ agpaay ken Gayo, ti dungdungnguen, a pudno nga ay-ayatek.+  Dungdungnguen,+ ikararagko nga iti amin a bambanag rumang-ayka+ ken addaanka koma iti nasayaat a salun-at,+ a kas iti irarang-ay ti kararuam.+  Ta nagrag-oak unay idi immay dagiti kakabsat ket sinaksianda ti kinapudno nga ik-ikutam, a kas iti agtultuloy a pannagnam iti kinapudno.+  Awanen ti adda kaniak a dakdakkel pay a pakaigapuan ti kinamanagyaman ngem kadagitoy a banag, a mangngegko koma a ti annakko agtultuloyda a magna iti kinapudno.+  Dungdungnguen, ar-aramidem ti matalek a trabaho iti aniaman nga aramidem maipaay kadagiti kakabsat,+ ken kasta met kadagiti ganggannaet,+  a nangsaksi iti ayatmo iti sanguanan ti kongregasion. Pakaay-aywamto nga ibaon dagitoy iti pamay-an a maikari iti Dios.+  Ta napanda maigapu iti naganna, a saanda a nangala iti aniaman+ manipud kadagiti tattao iti nasnasion.  Ngarud, pagrebbengantayo nga awaten dagiti kasta a tattao buyogen ti kinamanagpadagus,+ tapno agbalintayo a katrabahuan iti kinapudno.+  Adda insuratko iti kongregasion, ngem ni Diotrefes, a kayatna nga ikutan ti umuna a saad+ iti tengngada, saanna a siraraem+ nga awaten ti aniaman manipud kadakami.+ 10  Dayta ti makagapu a, no umayak, lagipekto dagiti aramidna nga itultuloyna nga aramiden,+ nga agsalsalawasaw maipapan kadakami babaen iti dakes a sasao.+ Kasta met, yantangay saan a mapmapnek kadagitoy a banag, isu saanna met a siraraem nga awaten dagiti kakabsat,+ ket dagidiay agtartarigagay nga umawat+ kadakuada padpadasenna a lapdan+ ken paruaren+ manipud iti kongregasion. 11  Dungdungnguen, agbalinka a tumutulad, saan nga iti dakes, no di ket iti naimbag.+ Ti agaramid iti naimbag nagtaud iti Dios.+ Ti agaramid iti dakes saanna a nakita ti Dios.+ 12  Ni Demetrio addaan iti pangsaksi nga impaayda amin kenkuana+ ken ti mismo a kinapudno. Iti kinapudnona, saksaksianmi met,+ ket ammom a pudno ti pangsaksi nga ipaaymi.+ 13  Adu ti bambanag nga isuratko kenka, ngem diak tarigagayan nga itultuloy ti agsurat kenka babaen iti tinta ken pluma.+ 14  No di ket namnamaek a makitaka iti mabiit, ket agsaotanto iti rupanrupa.+ Maaddaanka koma iti talna.+ Dagiti gagayyem ipaw-itda dagiti kablaawda kenka.+ Idanonmo dagiti kablaawko+ kadagiti gagayyem nga inaganan ida.

Footnotes