Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Online a Biblia | BARO A LUBONG A PATARUS TI NASANTUAN A KASURATAN

2 Timoteo 3:1-17

3  Ngem ammuem daytoy, a kadagiti maudi nga aldaw+ dumtengto dagiti napeggad a tiempo a narigat a pakilangenan.+  Ta dagiti tattao managayatdanto iti bagbagida, managayat iti kuarta, napalangguad, natangsit, managtabbaaw, nasukir kadagiti nagannak,+ saan a managyaman, saan a nasungdo,+  awanan nainkasigudan a panagayat,+ saan a sidadaan iti aniaman a tulagan,+ manangparpardaya,+ awanan panagteppel, narungsot,+ awanan panagayat iti kinaimbag,+  mangliliput,+ natangken ti uloda, natangsit gapu iti panagpannakkel,+ managayat iti ragragsak imbes a managayat iti Dios,+  nga addaanda iti langa ti nadiosan a debosion+ ngem libakenda ti pannakabalin dayta;+ ket umadayoka kadagitoy.+  Ta manipud kadagitoy tumaud dagidiay lallaki a sisisikap a mangipamuspusan ti iseserrekda kadagiti sangakabbalayan+ ket idalanda kas kautiboda dagiti nakapuy a babbai a napadagsenan iti basbasol, nga inturong ti nadumaduma a tarigagay,+  a kankanayon nga agad-adalda ket kaskasdi a saanda a pulos makagteng iti umiso a pannakaammo iti kinapudno.+  Ita kas iti panangbusor ken Moises da Jannes ken Jambres,+ kasta met a dagitoy itultuloyda a busoren ti kinapudno,+ tattao a naan-anay a rinuker ti panunotda,+ di naanamongan no maipapan iti pammati.+  Nupay kasta, saandanton a rumang-ay pay, ta ti kinamauyongda nakalawlawagto iti isuamin, a kas met iti kinamauyong idi dagidiay a dua a lallaki.+ 10  Ngem sinurotmo a sisisinged ti sursurok, ti dana ti panagbiagko,+ ti panggepko, ti pammatik, ti mabayag a panagituredko, ti ayatko, ti panagibturko, 11  dagiti pannakaidadanesko, dagiti panagsagabak, ti kita ti bambanag a napasamak kaniak idiay Antioquia,+ idiay Iconio,+ idiay Listra,+ ti kita dagiti pannakaidadanes nga inibturak; ngem nupay kasta ti Apo inispalnak kadagita amin.+ 12  Iti kinapudnona, amin dagidiay agtartarigagay nga agbiag buyogen ti nadiosan a debosion a mainaig ken Kristo Jesus maidadanesdanto met.+ 13  Ngem dagiti nadangkes a tattao ken dagiti agpampammarang rumang-aydanto manipud dakes nga agturong iti dakdakes pay, a mangyaw-awan ken mayaw-awanda.+ 14  Nupay kasta, agtultuloyka iti bambanag a nasursurom ken nakaguyugoyam a patien,+ yantangay ammom no ania a tattao ti nakasursuruam kadagita+ 15  ket manipud kinamaladaga+ naammuam ti nasantuan a sursurat, a makabael a mamagsirib kenka maipaay iti pannakaisalakan+ babaen ti pammati a mainaig ken Kristo Jesus.+ 16  Amin a Kasuratan impaltiing ti Dios+ ken makagunggona iti panangisuro,+ iti panangtubngar,+ iti panangpalinteg iti bambanag,+ iti panangdisiplina+ iti kinalinteg, 17  tapno ti tao ti Dios naan-anay koma a makabael,+ naan-anay a nakabalan maipaay iti tunggal naimbag nga aramid.+

Footnotes