2 Samuel 16:1-23

16  Idi a ni David nakaballasiw bassit iti labes ti tapaw,+ adda ni Ziba+ a katulongan ni Mefiboset+ a sumabet kenkuana nga addaan sangaparis nga asno+ a nasiliaan ket iti rabawda dua gasut a tinapay+ ken sangagasut a bibingka a pasas+ ken sangagasut a karga a bunga iti kalgaw+ ken maysa a dakkel a karamba nga arak.+  Idin ti ari kinunana ken Ziba: “Ania ti kaipapanan dagitoy a banag iti biangmo?”+ Iti daytoy kinuna ni Ziba: “Dagiti asno agpaayda a pagsakayan ti sangakabbalayan ti ari, ket ti tinapay ken ti karga a bunga iti kalgaw agpaayda a kanen dagiti agtutubo a lallaki,+ ket ti arak agpaay nga inumen daydiay nabannogan+ iti let-ang.”+  Kinuna ita ti ari: “Ket sadino ti ayan ti anak ni apom?”+ Gapu itoy kinuna ni Ziba iti ari: “Agnanaed idiay Jerusalem; ta kinunana, ‘Ita nga aldaw isubli kaniak ti balay ti Israel ti naarian a panagturay ni amak.’”+  Ti ari kinunana kalpasanna ken Ziba: “Adtoy! Kukuam ti isuamin a kukua ni Mefiboset.”+ Kalpasan dayta kinuna ni Ziba: “Agruknoyak.+ Makasarakak koma iti pabor kadagita matam, apok nga ari.”  Ket dimteng ni Ari David agingga iti Bahurim,+ ket, adtoy! rumrummuar manipud sadiay ti maysa a lalaki iti pamilia ti balay ni Saul, ket ti naganna Simei,+ ti anak ni Gera, rumrummuar ken mangidawdawat iti pakadaksan bayat ti iruruarna.+  Ket rinugianna ti mangibarsak iti batbato ken ni David ken kadagiti amin nga adipen ni Ari David; ket amin dagiti umili ken amin dagiti nabileg a lallaki addada iti makannawanna ken iti makannigidna.  Ket daytoy ti kinuna ni Simei idi mangidawdawat iti pakadaksan: “Agtalawka, agtalawka, sika a tao a nakabasol iti dara+ ken tao nga awan kaes-eskanna!+  Insubli kenka ni Jehova ti isuamin a panagbasol iti dara gapu iti balay ni Saul a sinandiam nga agturay kas ari; ket iyawat ni Jehova ti kinaari iti ima ni Absalom nga anakmo. Ket adtoy madidigraka, agsipud ta maysaka a tao a nakabasol iti dara!”+  Kamaudiananna ni Abisai nga anak ni Zeruia+ kinunana iti ari: “Apay a daytoy a natay nga aso+ idawdawatna ti pakadaksan ti apok nga ari?+ Bay-annak a mapan, pangngaasim, ket ikkatek ti ulona.”+ 10  Ngem kinuna ti ari: “Ania ti bibiangko kadakayo,+ dakayo nga annak ni Zeruia?+ Bay-anyo latta a mangidawdawat iti pakadaksan,+ agsipud ta mismo a ni Jehova kinunana kenkuana,+ ‘Idawdawatmo ti pakadaksan ni David!’ Gapuna siasino ti agkuna, ‘Apay nga inaramidmo ti kasta?’”+ 11  Ket ni David intultuloyna a kunaen ken Abisai ken kadagiti amin nga adipenna: “Adtoy ti bukodko nga anak, a rimmuar manipud bukodko a makin-uneg a paspaset, sapsapulenna ti kararuak;+ ket anian nga ad-adda pay ita ti maysa a Benjaminita!+ Baybay-anyo tapno maidawdawatna ti pakadaksan, ta ni Jehova sinaona kenkuana ti kasta! 12  Bareng makitanto ni Jehova+ iti matana, ket pudno nga isublinto kaniak ni Jehova ti kinaimbag imbes a ti lunodna itoy nga aldaw.”+ 13  Gapuna ni David ken dagiti tattaona nagtultuloyda a napan iti dalan, bayat a magmagna idi ni Simei iti sidiran ti bantay, a magmagna a makigidgiddan kenkuana tapno maidawdawatna ti pakadaksan;+ ket nagtultuloy a nagibarsak iti batbato bayat a makigidgiddan kenkuana, ket nagipuruak iti adu a tapok.+ 14  Iti kamaudiananna sibabannog a dimteng ti ari ken dagiti amin nga umili a naikuyog kenkuana. Gapuna pinabang-aranda ti bagbagida sadiay.+ 15  No maipapan ken Absalom ken dagiti amin nga umili, dagiti lallaki ti Israel, simrekda iti Jerusalem;+ ket kaduana idi ni Ahitofel.+ 16  Ket naaramid nga, apaman a ni Husai+ nga Arquita,+ kadua ni David,+ napan ken Absalom, ni Husai kinunana ken Absalom: “Agbiag koma ti ari!+ Agbiag koma ti ari!” 17  Gapu itoy ni Absalom kinunana ken Husai: “Daytoy kadi ti naayat a kinamanangngaasim iti kaduam? Apay a saanka a kimmuyog iti kaduam?”+ 18  Gapuna ni Husai kinunana ken Absalom: “Saan; no di ket daydiay pinili ni Jehova ken kasta met daytoy nga ili ken dagiti amin a lallaki ti Israel, agbalinakto a kukuana, ket makipagnaedakto kenkuana. 19  Ket iti maikadua a daras kunaekto, Siasino ti pagserbiak a mismo? Saan kadi nga iti sanguanan ti anakna? Kas iti panagserbik iti sanguanan ni amam, kastaakto iti sanguanam.”+ 20  Idi agangay ni Absalom kinunana ken Ahitofel: “Mangtedkayo iti pammatigmaan iti biangyo.+ Anianto ti aramidentayo?” 21  Idin ni Ahitofel kinunana ken Absalom: “Makidennaka kadagiti kamalala ni amam,+ isuda nga imbatina a mangaywan iti balay.+ Ket sigurado a mangngegto ti intero nga Israel a pinagbalinmo ti bagim a naangot+ iti amam,+ ket ti im-ima+ dagidiay amin nga adda kenka sigurado a pumigsanto.” 22  Iti kasta nangibangonda iti tolda maipaay ken Absalom iti rabaw ti pangatepan,+ ket rinugian ni Absalom ti makidenna kadagiti kamalala ni amana+ iti imatang ti intero nga Israel.+ 23  Ket ti pammatigmaan ni Ahitofel, nga impatigmaanna kadagidi nga aldaw, ket kas iti panagimtuod ti maysa a tao maipapan iti sao ti pudno a Dios. Kasta idi ti isuamin a pammatigmaan+ ni Ahitofel+ agpadpada kada David ken Absalom.

Footnotes