2 Cronicas 17:1-19

17  Ket ni Jehosafat+ nga anakna nangrugi nga agturay a mangsandi kenkuana ken mangpapigsa iti saadna iti Israel.  Ket nangisaad kadagiti puersa militar kadagiti amin a nasarikedkedan a siudad ti Juda ket nangikabil kadagiti garison iti daga ti Juda ken kadagiti siudad ti Efraim a kinautibo ni Asa nga amana.+  Ket nagtultuloy ni Jehova nga adda ken Jehosafat,+ agsipud ta nagna kadagiti immun-una a dalan ni David nga amana+ ket saanna a binirok dagiti Baal.+  Ta ti Dios ni amana ti binirokna+ ket nagna iti bilinna,+ ket saan a maitunos iti aramid ti Israel.+  Ket pinagtalinaed ni Jehova a naipasdek a sititibker ti pagarian iti imana;+ ket ti intero a Juda nagtultuloy a mangipaay kadagiti rangkap+ ken Jehosafat, ket isu naaddaan iti naruay a kinabaknang ken dayag.+  Ket timmured ti pusona iti daldalan+ ni Jehova, ket inikkatna pay dagiti nangato a disso+ ken dagiti sagrado a teddek+ manipud Juda.  Ket iti maikatlo a tawen ti panagturayna pinaayabanna dagiti prinsipena, awan sabali, da Ben-hail ken Abdias ken Zacarias ken Netanel ken Mikaias, tapno mangisuroda kadagiti siudad ti Juda,  ket kaduada dagiti Levita, da Semaias ken Netanias ken Zebadias ken Asael ken Semiramot ken Jehonatan ken Adonias ken Tobia ken Tob-adonias isuda a Levita, ken kaduada da Elisama ken Jehoram a papadi.+  Ket rinugianda ti nangisuro+ idiay Juda, ket adda kadakuada ti libro ti linteg ni Jehova;+ ket liniklikmutda dagiti amin a siudad ti Juda ken nangisursuroda kadagiti umili. 10  Ket ti panagalinggaget+ ken Jehova naadda kadagiti amin a pagarian ti dagdaga nga adda iti intero nga aglikmut ti Juda, ket saanda a nakirupak ken Jehosafat.+ 11  Ket manipud kadagiti Filisteo nangyegda ken Jehosafat kadagiti rangkap+ ken kuarta kas impuesto.+ Dagiti met Arabo+ nangyegda kenkuana kadagiti arban, pito ribu pito gasut a kalakian a karnero ken pito ribu pito gasut a kalakian a kalding.+ 12  Ket nagtultuloy ni Jehosafat a rimmang-ay ken dimmakkel+ iti kasta unay; ket nagibangon kadagiti nasarikedkedan a lugar+ ken kadagiti siudad a pagidulinan+ idiay Juda. 13  Ket adu idi ti aramid nga asikasuenna kadagiti siudad ti Juda; ket dagiti mannakigubat,+ mamaingel, nabileg a lallaki,+ addada idi idiay Jerusalem. 14  Ket dagitoy ti ak-akemda sigun ti balay dagidi ammada: Iti Juda dagiti panguluen ti rinibu, ni Adnah a panguluen, ket adda a naikuyog kenkuana ti tallo gasut a ribu a mamaingel, nabileg a lallaki.+ 15  Ket iti sidong ti panangaywanna adda ni Jehohanan a panguluen, ket adda a naikuyog kenkuana ti dua gasut ket walopulo a ribu. 16  Ket iti sidong ti panangaywanna adda ni Amasias nga anak ni Zicri a boluntario+ maipaay ken Jehova, ket adda a naikuyog kenkuana ti dua gasut a ribu a mamaingel, nabileg a lallaki. 17  Ket manipud ken Benjamin+ adda ti maingel, nabileg a lalaki a ni Eliada, ket adda a naikuyog kenkuana ti dua gasut a ribu a lallaki a nakabalan iti bai ken kalasag.+ 18  Ket iti sidong ti panangaywanna adda ni Jehozabad, ket adda a naikuyog kenkuana ti sangagasut ket walopulo a ribu a lallaki a naaruatan maipaay iti buyot. 19  Dagitoy dagidiay agserserbi iti ari malaksid kadagidiay insaad ti ari kadagiti nasarikedkedan a siudad+ iti intero a Juda.

Footnotes