Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Online a Biblia | BARO A LUBONG A PATARUS TI NASANTUAN A KASURATAN

2 Corinto 4:1-18

4  Dayta ti makagapu a, yantangay adda kadakami daytoy a ministerio+ sigun iti asi a naipakita kadakami,+ saankami a sumuko;  no di ket nagpanawanmi ti mailimlimed a bambanag nga ibain,+ a saan a magmagna a sisisikap, wenno lalaokan ti sao ti Dios,+ no di ket babaen ti panangiparangarang iti kinapudno nga irekrekomendami ti bagbagimi iti tunggal natauan a konsiensia iti imatang ti Dios.+  Ita, no ti naimbag a damag nga ideklarami ket iti kinapudnona naabbungotan, naabbungotan dayta kadagidiay madaddadael,+  a kadakuada ti dios daytoy a sistema ti bambanag+ binulsekna ti pampanunot dagiti di manamati,+ tapno ti lawag+ ti nadayag a naimbag a damag+ maipapan iti Kristo, a ladawan+ ti Dios, saan koma nga agsilnag.+  Ta ikaskasabami, saan a ti bagbagimi, no di ket ni Kristo Jesus kas Apo,+ ken ti bagbagimi kas ad-adipenyo+ maigapu ken Jesus.  Ta ti Dios ti nagkuna: “Agsilnag koma ti silaw manipud iti sipnget,”+ ket isu nagsilnag iti puspusotayo tapno lawagan+ ida iti nadayag a pannakaammo+ iti Dios babaen ti langa ni Kristo.+  Nupay kasta, addaankami itoy a gameng+ kadagiti damili+ a basehas,+ tapno ti pannakabalin+ a nalablabes ngem ti gagangay biang koma ti Dios+ ket saan nga agtaud iti bagbagimi.+  Maimammamegkami iti tunggal pamay-an,+ ngem saan a mailetan a di makagunay; mariribukankami, ngem saan a naan-anay nga awanan ruaran;+  maidadaneskami, ngem saan a nabaybay-an iti rigat;+ maituangkami,+ ngem saan a nadadael.+ 10  Iti amin a lugar kankanayon nga ibturanmi iti bagimi ti makapapatay a pannakatrato a naipaay ken Jesus,+ tapno ti biag ni Jesus maiparangarang met koma iti bagimi.+ 11  Ta dakami nga agbiag agnanayon a maiyegkami a sangonsango ken patay+ maigapu ken Jesus, tapno ti biag ni Jesus maiparangarang met koma iti mortal a lasagmi.+ 12  Iti kasta ni patay agtigtignay kadakami, ngem ti biag agtigtignay kadakayo.+ 13  Ita agsipud ta addaankami iti isu met laeng nga espiritu ti pammati a kas iti daydiay adda a naisurat: “Winatwatko ti pammati, gapuna nagsaoak,”+ watwatenmi met ti pammati ket gapuna agsaokami, 14  yantangay ammomi a ti nangibangon ken Jesus ibangonnakamto met a sangsangkamaysa a maikanunong ken Jesus ket iparangnakaminto a sangsangkamaysa agraman kadakayo.+ 15  Ta ti amin a bambanag maigapuda kadakayo,+ tapno ti di kaikarian a kinamanangngaasi a napaadu umadu koma gapu iti panagyaman dagiti ad-adu pay agpaay iti dayag ti Dios.+ 16  Gapuna saankami a sumuko, ngem uray pay no ti kinataomi iti ruar ket kumapkapuy, pudno unay a ti kinataomi iti uneg+ mapabpabaro iti inaldaw-aldaw. 17  Ta nupay ti rigat ket apagkanito+ ken nalag-an, pataudenna kadakami ti dayag a naringringbaw pay ti dagsenna ken agnanayon;+ 18  bayat a pagtalinaedenmi ti matmatami, saan nga iti bambanag a makita, no di ket iti bambanag a di makita.+ Ta ti bambanag a makita temporarioda,+ ngem ti bambanag a di makita agnanayonda.+

Footnotes