1 Timoteo 6:1-21

6  Amin dagiti adipen nga adda iti sidong ti sangol itultuloyda koma nga ibilang dagiti makinkukua kadakuada a maikari iti naan-anay a dayaw,+ tapno ti nagan ti Dios ken ti sursuro saan a pulos mapagsawan iti makadangran.+  Mainayon pay, dagidiay addaan kadagiti mamati a makinkukua+ saanda koma nga umsien ida,+ agsipud ta kakabsat ida.+ Iti kasupadina, ad-adda a sisasaganada pay koma nga agpaadipen, agsipud ta dagidiay umaw-awat iti pagimbagan ti nasayaat a panagserbida ket manamati ken dungdungnguen. Itultuloymo nga isuro dagitoy a banag+ ken ipaay dagitoy a pammagbaga.  No ti asinoman a tao mangisuro iti sabali a doktrina+ ket saan nga umannugot iti makapasalun-at+ a sasao, ti sasao ni Apotayo a Jesu-Kristo, wenno uray iti sursuro a maitunos iti nadiosan a debosion,+  isu agtangsit buyogen ti panagpannakkel,+ a saanna a maaw-awatan ti aniaman,+ no di ket adda sakitna iti isip+ gapu kadagiti panagus-usisa ken panagdedebate maipapan iti sasao.+ Manipud kadagitoy a banag tumaud ti apal,+ ringgor, dagiti nabassawang+ a panagsasao, dagiti nadangkes a panagatap,  dagiti nadawel a panagsusupiat maipapan iti babassit a bambanag iti biang dagiti tattao a rinuker ti panunotda+ ken naawanan iti kinapudno,+ a pagpagarupenda a ti nadiosan a debosion ket panggun-od iti gunggona.+  Iti kinaagpaysuanna, dayta ket panggun-od iti dakkel a gunggona,+ daytoy nadiosan a debosion+ agraman iti pannakapnek.+  Ta awan ti inyegtayo iti lubong, ket saantay met a mabalin ti mangitugot iti aniaman a banag.+  Gapuna, no adda pagtaraon ken pagkawestayo, mapnektayon kadagitoy a banag.+  Nupay kasta, dagidiay determinado a bumaknang matnagda iti sulisog+ ken iti silo ken iti adu a minamaag ken makapasakit a tartarigagay,+ a mangipalned kadagiti tattao iti pannakadadael ken pannakarba.+ 10  Ta ti ayat+ iti kuarta isu ti ramut+ dagiti amin a kita ti makadangran a bambanag,+ ket babaen ti panangragpat iti daytoy nga ayat nayaw-awan ti sumagmamano manipud iti pammati ket sinalputda ti intero a bagbagida iti adu nga ut-ot.+ 11  Nupay kasta, sika, O tao ti Dios, umadayoka kadagitoy a banag.+ Ngem surotem ti kinalinteg, nadiosan a debosion, pammati, ayat, panagibtur, kinaalumamay ti kababalin.+ 12  Makirupakka iti nasayaat a dangadang iti pammati,+ petpetam a sititibker ti agnanayon a biag a maipaay iti dayta naayabanka ken indiayam ti nasayaat a publiko a panangideklara+ iti sanguanan ti adu a saksi. 13  Iti imatang ti Dios, a mangtaginayon a sibibiag iti amin a bambanag, ken ni Kristo Jesus, a kas maysa a saksi+ inaramidna ti nasayaat a publiko a panangideklara+ iti sanguanan ni Poncio Pilato,+ ibilinko kenka+ 14  a tungpalem ti pammilin iti pamay-an a di namulitan ken awan pakababalawanna agingga iti pannakaiparangarang+ ni Apotayo a Jesu-Kristo. 15  Daytoy a pannakaiparangarang ipakitanto ti naragsak ken maymaysa a Mannakabalin nga Agturay+ kadagiti bukodna a naituding a tiempo,+ yantangay isu ti Ari+ dagidiay agturay kas ar-ari ken Apo+ dagidiay agturay kas ap-appo, 16  daydiay kakaisuna nga agik-ikut iti imortalidad,+ nga agnanaed iti di maasitgan a lawag,+ nga awan maysa kadagiti tattao ti nakakita wenno mabalin a makakita kenkuana.+ Maadda koma kenkuana ti dayaw+ ken pannakabalin iti agnanayon. Amen. 17  Ibilinmo kadagidiay babaknang+ itoy agdama a sistema ti bambanag a saanda koma a napalangguad,+ ken isadagda ti namnamada, saan nga iti pagduaduaan a kinabaknang,+ no di ket iti Dios, a sibabaknang a mangipaay kadatayo iti amin a bambanag a pagragsakantayo;+ 18  nga agaramidda iti naimbag,+ nga agbalinda a nabaknang iti nasayaat nga ar-aramid,+ nga agbalinda a naparabur, sisasagana a mangiranud,+ 19  a sitatalged nga agurnongda+ maipaay iti bagbagida iti nasayaat a pamuon+ maipaay iti masanguanan, tapno mapetpetanda a sititibker ti pudpudno a biag.+ 20  O Timoteo, saluadam ti naitalek kenka,+ nga adaywam dagiti ubbaw a panagsasao a sumalungasing iti nasantuan ken dagiti di panagtutunos ti barengbareng pannakaawagna kas “pannakaammo.”+ 21  Ta iti panangiparammagda iti kasta a pannakaammo sumagmamano ti simiasi iti pammati.+ Maadda koma kadakayo ti di kaikarian a kinamanangngaasi.

Footnotes