1 Timoteo 2:1-15

2  Ibalakadko ngarud, umuna iti amin, a dagiti araraw, dagiti kararag,+ dagiti panangibabaet, dagiti panagidaton iti panagyaman, maaramid koma maipuon kadagiti amin a kita ti tattao,+  maipuon iti ar-ari+ ken kadagidiay amin nga adda iti nangato a saad;+ tapno maitultuloytayo ti agbiag a natalinaay ken naulimek buyogen ti naan-anay a nadiosan a debosion ken kinaserioso.+  Daytoy ket nasayaat ken makaay-ayo+ iti imatang ti Manangisalakantayo, ti Dios,+  a ti pagayatanna ket maisalakan koma+ dagiti amin a kita ti tattao+ ken dumtengda iti umiso a pannakaammo+ iti kinapudno.+  Ta adda maymaysa a Dios,+ ken maymaysa a manangibabaet+ iti Dios+ ken kadagiti tattao,+ maysa a tao, ni Kristo Jesus,+  a nangted ti bagina kas katupag a subbot nga agpaay iti isuamin+—daytoy ti masaksian kadagiti bukodna a masinunuo a tiempo.  Maipaay iti panggep daytoy a panangsaksi+ nadutokanak a kas manangaskasaba ken apostol+—ibagbagak ti kinapudno,+ saanak nga agul-ulbod—maysa a mannursuro kadagiti nasion+ no maipapan iti pammati+ ken kinapudno.  Gapuna tarigagayak nga iti tunggal lugar agtultuloy koma nga agkararag dagiti lallaki, nga itag-ayda ti nasungdo nga im-ima,+ naisina iti pungtot+ ken debdebate.+  Kasta met a tarigagayak a dagiti babbai arkosanda ti bagbagida iti naimbag-pannakaurnosna a kawes, buyogen ti kinaemma+ ken kinasimbeng ti panunot, saan a kadagiti estilo a panangsallapid iti buok ken balitok wenno kadagiti perlas wenno nangina unay a lupot,+ 10  no di ket iti wagas a maitutop kadagiti babbai nga agkunkuna nga agraemda unay iti Dios,+ awan sabali, babaen iti naimbag nga ar-aramid.+ 11  Ti babai agsursuro koma a siuulimek buyogen ti naan-anay a kinamanagpasakup.+ 12  Saanko nga ipalubos a ti babai mangisuro,+ wenno mangwatwat iti autoridad iti lalaki,+ no di ket agulimek koma. 13  Ta ni Adan nabukel nga umuna, kalpasanna ni Eva.+ 14  Kasta met, ni Adan saan a naallilaw,+ no di ket ti babai naan-anay a naallilaw+ ket nagsalungasing.+ 15  Nupay kasta, isu maitalimengto a sitatalged babaen ti panagpasngay iti anak,+ no la ket agtalinaedda iti pammati ken ayat ken pannakasantipikar agraman ti kinasimbeng ti panunot.+

Footnotes