Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Online a Biblia | BARO A LUBONG A PATARUS TI NASANTUAN A KASURATAN

1 Samuel 31:1-13

31  Ita dagiti Filisteo makiruprupakda idi iti Israel,+ ket nagtalaw dagiti lallaki ti Israel manipud sanguanan dagiti Filisteo, ket nagtultuloyda a napasag a napapatay+ idiay Bantay Gilboa.+  Ket dagiti Filisteo nagtalinaedda a siaasideg ken Saul ken iti annakna; ket dagiti Filisteo kamaudiananna pinapatayda ni Jonatan+ ken ni Abinadab+ ken ni Malqui-sua,+ annak ni Saul.  Ket kimmaro ti panagrurupak maibusor ken Saul, ket dagiti bumibiat, dagiti pumapana, nasarakanda isuna iti kamaudiananna, ket sinugatan iti nakaro dagiti bumibiat.+  Idin kinuna ni Saul iti agaw-awit iti armasna: “Asutem ta kampilanmo+ ket salputennak iti dayta, tapno saan koma nga umay dagitoy a di nakugit+ a lallaki ket sigurado a salputendak ket pagpalaluandak.” Ket saan idi a timmulok ti agaw-awit iti armasna,+ agsipud ta mabuteng iti kasta unay. Gapuna innala ni Saul ti kampilan ket rinugmaanna dayta.+  Idi nakita ti agaw-awit iti armasna a natayen ni Saul,+ ngarud rinugmaanna met ti bukodna a kampilan ket natay a naikanunong kenkuana.+  Iti kasta ni Saul ken ti tallo nga annakna ken ti agaw-awit iti armasna, uray dagiti amin a tattaona, natayda a sangsangkamaysa iti dayta nga aldaw.+  Idi a dagiti lallaki ti Israel nga adda iti rehion ti nababa a tanap ken adda iti rehion ti Jordan nakitada a nagtalaw dagiti lallaki ti Israel, ket natayen ni Saul ken ti annakna, ngarud rinugianda a panawan dagiti siudad ket nagtalawda,+ a kalpasan dayta immay dagiti Filisteo ket nagnaedda kadakuada.+  Ket naaramid iti sumaganad nga aldaw nga, idi immay dagiti Filisteo tapno bakasanda dagiti napapatay,+ nasarakanda ni Saul ken ti tallo nga annakna a napasag idiay Bantay Gilboa.+  Ket pinutedda ti ulona+ ken inuksobda ti kabalna ket nagbaonda iti daga dagiti Filisteo iti intero nga aglikmut tapno pakaammuan+ ti balbalay dagiti idoloda+ ken dagiti umili. 10  Kamaudiananna inkabilda ti kabalna+ iti balay dagiti ladawan ni Astoret,+ ket ti bangkayna inlansada iti pader ti Bet-san.+ 11  Ket no maipapan kenkuana, nangngeg dagiti agnanaed iti Jabes-galaad+ ti inaramid dagiti Filisteo ken Saul. 12  Dagus a timmakder amin dagiti maingel a lallaki ket napanda iti intero nga agpatnag ket innalada ti bangkay ni Saul ken dagiti bangkay ti annakna manipud pader ti Bet-san ket immayda iti Jabes ket pinuoranda ida sadiay.+ 13  Kalpasanna innalada dagiti tulangda+ ket intabonda+ ida iti sirok ti kayo a tamarisko+ idiay Jabes, ket nagay-ayunarda iti pito nga aldaw.+

Footnotes