1 Samuel 18:1-30

18  Ket naaramid nga, apaman a nalpas a nagsao ken Saul, ti mismo a kararua ni Jonatan+ naisinggalut+ iti kararua ni David, ket nangrugi nga ayaten ni Jonatan a kas iti bukodna a kararua.+  Kalpasanna isu innala ni Saul iti dayta nga aldaw, ket saanna a pinalubosan nga agsubli iti balay ni amana.+  Ket da Jonatan ken David namatalgedda iti maysa a tulag,+ gapu iti panangayatna kenkuana a kas iti bukodna a kararua.+  Kanayonanna, inuksob ni Jonatan ti awan manggasna a lambon nga adda idi kenkuana ket intedna ken David, ken kasta met dagiti kawesna, ken uray ti kampilanna ken ti baina ken ti sinturonna.  Ket ni David nangrugi a rimmuar. Sadinoman a pangibaonan kenkuana ni Saul isu agtignay a simamanakem,+ iti kasta insaad ni Saul a panguluen dagiti lallaki ti gubat;+ ket nagparang a naimbag dayta kadagiti mata ti amin a tattao ken kasta met kadagiti mata ti ad-adipen ni Saul.  Ket naaramid nga iti isusungadda, idi nagsubli ni David manipud panangkabilna kadagiti Filisteo, nangrugi a rimmuar dagiti babbai manipud kadagiti amin a siudad ti Israel buyogen ti kanta+ ken salsala a sumabet ken Saul nga ari, buyogen dagiti pandereta,+ buyogen ti panagrag-o+ ken buyogen dagiti salterio.  Ket dagiti babbai nga agramrambak insungsungbatda ken kinunkunada:“Kinabil ni Saul ti rinibuna,Ket ni David ti pinullo a ribuna.”+  Ket ni Saul nangrugi nga agunget unay,+ ket daytoy a pagsasao dakes iti panangmatmatna, iti kasta kinunana: “Intedda ken David ti pinullo a ribu, ngem kaniak intedda ti rinibu, ket ti laengen kinaari ti maited pay kenkuana!”+  Ket ni Saul nagtultuloy a kimmita nga addaan panagatap ken David manipud iti dayta nga aldaw ken agpatpatuloy.+ 10  Ket naaramid iti sumaganad nga aldaw+ a ti dakes nga espiritu ti Dios nagtignay ken Saul,+ iti kasta isu nagtignay a kasla mammadto+ iti uneg ti balay, bayat a ni David agtoktokar babaen ti imana,+ kas idi immuna nga al-aldaw; ket ti pika adda iti ima ni Saul.+ 11  Ket inggayang ni Saul ti pika+ ket kinunana: “Gayangek ni David a sumalpot iti diding!”+ ngem naglisi ni David manipud sanguananna, iti namindua.+ 12  Ket ni Saul nagbuteng+ ken David agsipud ta adda idi kenkuana ni Jehova,+ ngem pimmanaw ken Saul.+ 13  Iti kasta isu inikkat ni Saul iti bunggoyna+ ket dinutokanna a kas panguluen ti sangaribu maipaay kenkuana; ket kankanayon a rimmuar ken simrek iti sango dagiti umili.+ 14  Ket nagtultuloy ni David a nagtignay a simamanakem+ iti amin a daldalanna, ket adda idi kenkuana ni Jehova.+ 15  Ket nagtultuloy a nakita ni Saul nga isu agtigtignay a simamanakem unay,+ iti kasta nagamak kenkuana. 16  Ket ti intero nga Israel ken Juda inay-ayatda ni David, agsipud ta rummuar ken sumrek idi iti sangoda. 17  Kamaudiananna ni Saul kinunana ken David: “Adtoy ti inaunaan nga anakko a babai a ni Merab.+ Isu ti itedkonto kenka a kas asawa.+ Isuna laeng ta agbalinka a maingel a tao kaniak ket makirupakka kadagiti gubat ni Jehova.”+ Ngem no maipapan ken Saul, kinunana iti bagina: “Saan koma nga agdisso kenkuana ti imak, no di ket agdisso koma kenkuana ti ima dagiti Filisteo.”+ 18  Gapu itoy ni David kinunana ken Saul: “Siasinoak ken siasino ti kakabagiak, ti pamilia ni amak, iti Israel, tapno agbalinak a manugang ti ari?”+ 19  Nupay kasta, naaramid nga idi tiempo ti panangited ken Merab, anak a babai ni Saul, ken David, isu naiteden ken Adriel+ a Meholatita+ a kas asawa. 20  Ita ni Mical,+ anak a babai ni Saul, nagayat ken David, ket impadamagda dayta ken Saul, ket kinayatna dayta a banag. 21  Gapuna kinuna ni Saul: “Itedko kenkuana tapno isu agserbi a silo kenkuana,+ ken tapno agdisso kenkuana ti ima dagiti Filisteo.” Iti kasta ni Saul kinunana ken David: “Babaen ti maysa iti dua a babbai mangbukelkanto iti pannakiasawa nga aliansa kaniak ita nga aldaw.” 22  Kanayonanna, binilin ni Saul dagiti adipenna: “Agsaokayo a sililimed ken David, a kunaenyo, ‘Adtoy! Ti ari naragsakan kenka, ket amin nga ad-adipenna nagayatda kenka. Gapuna ita mangbukelka iti pannakiasawa nga aliansa iti ari.’” 23  Ket rinugian a sawen dagiti adipen ni Saul dagitoy a sasao kadagiti lapayag ni David, ngem kinuna ni David: “Nalaka kadi a banag kadagiti matayo ti mangbukel iti pannakiasawa nga aliansa iti ari, idinto ta maysaak a tao a bassitan iti sanikua+ ken nalag-an ti pannakaipategna?”+ 24  Kalpasanna dagiti adipen ni Saul impadamagda kenkuana, a kunkunada: “Kas kadagitoy a sasao a ni David nagsao.” 25  Iti kasta kinuna ni Saul: “Daytoy ti sawenyonto ken David, ‘Maragsakan ti ari, saan nga iti sab-ong a kuarta,+ no di ket iti sangagasut a makinsango a kudil+ dagiti Filisteo, tapno ibalesanna+ ti bagina kadagiti kabusor ti ari.’” Ngem no maipapan ken Saul, ginandatna nga ipasag ni David babaen ti ima dagiti Filisteo. 26  Gapuna impadamag dagiti adipenna dagitoy a sasao ken David, ket kinayat ni David dayta a banag, ti panangbukel iti pannakiasawa nga aliansa+ iti ari, ket saan pay a nagngudo ti al-aldaw. 27  Gapuna timmakder ni David ket isu ken dagiti lallakina napanda ket nangkabilda+ kadagiti Filisteo iti dua gasut a lallaki, ket inyeg ni David dagiti makinsango a kudilda+ ket intedna ida a naan-anay ti bilangda iti ari, tapno mangbukel iti pannakiasawa nga aliansa iti ari. Kalpasanna ni Saul intedna kenkuana ni Mical nga anakna a babai kas asawa.+ 28  Ket nakita ni Saul ken naammuanna a ni Jehova adda ken David.+ No maipapan ken Mical, anak a babai ni Saul, nagayat kenkuana.+ 29  Ket narikna manen ni Saul ti ad-adda pay a buteng gapu ken David, ket ni Saul kankanayon a nagbalin a kabusor ni David.+ 30  Ket rummuar ti piprinsipe+ dagiti Filisteo, ket mapasamak a tunggal rummuarda nagtignay nga ad-adda a simamanakem+ ni David ngem kadagiti amin nga adipen ni Saul; ket nagbalin a nakapatpateg ti naganna.+

Footnotes