1 Pedro 4:1-19

4  Gapuna yantangay nagsagaba ni Kristo iti lasag,+ kabalanyo met ti bagbagiyo iti isu met laeng a pagannayasan ti isip;+ agsipud ta ti tao a nagsagaba iti lasag simmardengen kadagiti basol,+  iti panggep nga isu agbiag iti nabatbati pay a tiempona iti lasag,+ saanen nga agpaay iti tartarigagay dagiti tattao, no di ket agpaay iti pagayatan ti Dios.+  Ta ti tiempo+ a naglabas umdasen a panagaramidyo iti pagayatan dagiti nasion+ idi nagturongkayo kadagiti aramid ti nalulok a kababalin,+ dagiti kinaderrep, dagiti panaglablabes iti arak,+ dagiti naariwawa a panagragragsak, dagiti salisal iti panaginum, ken dagiti maiparit nga idolatria.+  Agsipud ta saankayo nga agtultuloy a makipagtaray kadakuada iti daytoy a dalan nga agturong iti isu met laeng a lugnak ti kinagaramugam,+ masmasdaawda ket itultuloyda ti agsao a sibabassawang kadakayo.+  Ngem dagitoy a tattao manungsungbatdanto iti daydiay+ nakasagana a mangukom kadagidiay sibibiag ken kadagidiay natay.+  Iti kinapudnona, gapu itoy a panggep naideklara met ti naimbag a damag kadagiti natay,+ tapno maukomda no maipapan iti lasag manipud iti panangmatmat dagiti tattao+ ngem agbiagda no maipapan iti espiritu+ manipud iti panangmatmat ti Dios.  Ngem ti panungpalan ti amin a bambanag immasidegen.+ Nasimbeng koma ti panagpampanunotyo,+ ngarud, ket agridamkayo no maipapan kadagiti kararag.+  Kangrunaan iti amin, maaddaankayo iti nasged nga ayat iti maysa ken maysa,+ agsipud ta ti ayat abbonganna ti nakaad-adu a basol.+  Managpadaguskayo koma iti maysa ken maysa nga awanan panagdayengdeng.+ 10  Kas mairukod iti sagut nga inawat ti tunggal maysa, usarenyo dayta iti panagserbi iti maysa ken maysa kas nasasayaat a mayordomo ti di kaikarian a kinamanangngaasi ti Dios a nayebkas iti nadumaduma a pamay-an.+ 11  No ti asinoman agsao, agsao koma a kasla dayta ti sagrado a pammakdaar+ ti Dios; no ti asinoman agserbi,+ agserbi koma a kas agpampannuray iti bileg nga ipaay ti Dios;+ tapno iti amin a bambanag maipadayag koma ti Dios+ baeten ken Jesu-Kristo. Ti dayag+ ken ti pannakabalin kukuana iti agnanayon ken awan inggana. Amen. 12  Dungdungnguen, saankayo koma a mariribukan kadagiti panangur-uram iti nagtetengngaanyo, a mapaspasamak kadakayo kas pakasuotan,+ a kasla mapagpagteng kadakayo ti karkarna a banag. 13  Iti kasupadina, itultuloyyo ti agrag-o+ yantangay mairamankayo kadagiti panagsagaba ti Kristo,+ tapno mabalinyo ti agragsak ken agrag-o met iti napalalo kabayatan ti pannakaipanayag+ ti dayagna. 14  No maum-umsikayo gapu iti nagan ni Kristo,+ naragsakkayo,+ agsipud ta ti espiritu ti dayag, ti mismo nga espiritu ti Dios, agtataeng kadakayo.+ 15  Nupay kasta, awan koma kadakayo ti agsagaba+ a kas manangpapatay wenno mannanakaw wenno managaramid iti dakes wenno kas mannakibiang+ kadagiti pakaseknan ti sabali a tattao. 16  Ngem no isu agsagaba+ kas maysa a Kristiano, saanna koma nga ibain,+ no di ket itultuloyna koma nga idaydayaw ti Dios iti daytoy a nagan. 17  Ta dayta ti naituding a tiempo a ti panangukom mangrugi iti balay ti Dios.+ Ita no mangrugi nga umuna dayta kadatayo,+ anianto ti pagtungpalan dagidiay saan a natulnog iti naimbag a damag ti Dios?+ 18  “Ket no ti nalinteg a tao narigat a maisalakan,+ sadinonto ti pagparangan ti di nadiosan a tao ken ti managbasol?”+ 19  No kasta, ngarud, dagidiay agsagsagaba maitunos iti pagayatan ti Dios itultuloyda met koma nga ikumit dagiti kararuada iti matalek a Namarsua bayat nga agar-aramidda iti naimbag.+

Footnotes