1 Cronicas 6:1-81

6  Ti annak ni Levi+ isu da Gerson,+ Cohat+ ken Merari.+  Ket ti annak ni Cohat isu da Amram,+ Izar+ ken Hebron+ ken Uzziel.+  Ket ti annak ni Amram+ isu da Aaron+ ken Moises,+ ken adda ni Miriam.+ Ket ti annak ni Aaron isu da Nadab+ ken Abihu,+ Eleazar+ ken Itamar.+  No maipapan ken Eleazar,+ isu ti ama ni Finehas.+ Ni met laeng Finehas isu ti ama ni Abisua.+  Ni Abisua, kalpasanna, isu ti ama ni Buqui; ni Buqui, kalpasanna, isu ti ama ni Uzzi.+  Ni Uzzi, kalpasanna, isu ti ama ni Zerahias; ni Zerahias, kalpasanna, isu ti ama ni Meraiot.+  Ni met laeng Meraiot isu ti ama ni Amarias; ni Amarias, kalpasanna, isu ti ama ni Ahitub.+  Ni Ahitub, kalpasanna, isu ti ama ni Sadok;+ ni Sadok, kalpasanna, isu ti ama ni Ahimaaz.+  Ni Ahimaaz, kalpasanna, isu ti ama ni Azarias. Ni Azarias, kalpasanna, isu ti ama ni Johanan. 10  Ni Johanan, kalpasanna, isu ti ama ni Azarias.+ Isu daydiay nagakem a kas padi iti balay nga imbangon ni Solomon idiay Jerusalem. 11  Ket ni Azarias isu ti ama ni Amarias.+ Ni Amarias, kalpasanna, isu ti ama ni Ahitub.+ 12  Ni Ahitub, kalpasanna, isu ti ama ni Sadok.+ Ni Sadok, kalpasanna, isu ti ama ni Sallum. 13  Ni Sallum, kalpasanna, isu ti ama ni Hilkias. Ni Hilkias,+ kalpasanna, isu ti ama ni Azarias. 14  Ni Azarias, kalpasanna, isu ti ama ni Seraias.+ Ni Seraias, kalpasanna, isu ti ama ni Jehozadac.+ 15  Ket ni Jehozadac ti naipanaw idi indestiero ni Jehova ti Juda ken Jerusalem babaen iti ima ni Nabucodonosor. 16  Ti annak ni Levi+ isu da Gersom, Cohat ken Merari. 17  Ket dagitoy ti nagnagan ti annak ni Gersom: Libni+ ken Simei.+ 18  Ket ti annak ni Cohat+ isu da Amram+ ken Izar ken Hebron ken Uzziel.+ 19  Ti annak ni Merari isu da Mali ken Musi.+ Ket dagitoy ti pampamilia dagiti Levita sigun kadagidi ammada:+ 20  Manipud ken Gersom, da Libni+ nga anakna, Jahat nga anakna, Zimma nga anakna, 21  Joa+ nga anakna, Iddo nga anakna, Zera nga anakna, Jeaterai nga anakna. 22  Ti annak ni Cohat isu da Aminadab nga anakna, Kore+ nga anakna, Asir nga anakna, 23  Elcana nga anakna ken Ebiasaf+ nga anakna ken Asir nga anakna; 24  Tahat nga anakna, Uriel nga anakna, Ozias nga anakna, ken Shaul nga anakna. 25  Ket ti annak ni Elcana+ isu da Amasai ken Ahimot. 26  No maipapan ken Elcana, ti annak ni Elcana isu da Zofai+ nga anakna ken Nahat nga anakna, 27  Eliab+ nga anakna, Jeroham nga anakna, Elcana+ nga anakna. 28  Ket ti annak ni Samuel+ isu ti inauna a ni Joel ken ti maikadua a ni Abias.+ 29  Ti annak ni Merari isu da Mali,+ Libni nga anakna, Simei nga anakna, Uzzah nga anakna, 30  Simea nga anakna, Haggias nga anakna, Asaias nga anakna. 31  Ket dagitoy dagidiay nangtedan ni David+ kadagiti saad maipaay iti panangiwanwan iti panagkanta idiay balay ni Jehova kalpasan a ti Lakasa naaddaan iti lugar a pagintekan.+ 32  Ket nagbalinda a ministro+ iti panagkanta+ iti sanguanan ti tabernakulo ti tolda ti gimong agingga nga imbangon ni Solomon ti balay ni Jehova idiay Jerusalem;+ ket intultuloyda nga inasikaso ti panagserbida sigun iti rebbengenda.+ 33  Ket dagitoy dagidiay nagasikaso ken kasta met ti annakda: Iti annak dagiti Cohatita ni Heman+ a kumakanta, ti anak ni Joel,+ ti anak ni Samuel,+ 34  ti anak ni Elcana,+ ti anak ni Jeroham, ti anak ni Eliel,+ ti anak ni Toa, 35  ti anak ni Zuf,+ ti anak ni Elcana, ti anak ni Mahat, ti anak ni Amasai, 36  ti anak ni Elcana, ti anak ni Joel, ti anak ni Azarias, ti anak ni Sofonias, 37  ti anak ni Tahat, ti anak ni Asir, ti anak ni Ebiasaf,+ ti anak ni Kore,+ 38  ti anak ni Izar,+ ti anak ni Cohat, ti anak ni Levi, ti anak ni Israel. 39  No maipapan ken kabsatna nga Asaf,+ nga agas-asikaso iti makannawanna, ni Asaf idi ti anak ni Berekias,+ ti anak ni Simea, 40  ti anak ni Miguel, ti anak ni Baasias, ti anak ni Malkias, 41  ti anak ni Etni, ti anak ni Zera, ti anak ni Adaia, 42  ti anak ni Etan, ti anak ni Zimma, ti anak ni Simei, 43  ti anak ni Jahat,+ ti anak ni Gersom,+ ti anak ni Levi. 44  No maipapan iti annak ni Merari+ a kakabsatda iti makannigid nga ima, adda ni Etan+ nga anak ni Kisi,+ ti anak ni Abdi, ti anak ni Malluc, 45  ti anak ni Hasabias, ti anak ni Amazias, ti anak ni Hilkias, 46  ti anak ni Amzi, ti anak ni Bani, ti anak ni Semer, 47  ti anak ni Mali, ti anak ni Musi,+ ti anak ni Merari,+ ti anak ni Levi. 48  Ket ti kakabsatda a Levita+ isuda dagidiay naipaay iti isuamin a panagserbi+ iti tabernakulo ti balay ti pudno a Dios. 49  Ket ni Aaron+ ken ti annakna mangpatpataudda idi iti asuk a sakripisio+ iti rabaw ti altar ti daton a mapuoran+ ken iti rabaw ti altar ti insienso+ maipaay iti isuamin nga aramid ti kasasantuan a bambanag ken tapno mangaramid iti panangabbong+ maipaay iti Israel,+ maitunos iti amin nga imbilin ni Moises nga adipen ti pudno a Dios. 50  Ket dagitoy ti annak ni Aaron:+ Eleazar+ nga anakna, Finehas+ nga anakna, Abisua+ nga anakna, 51  Buqui nga anakna, Uzzi nga anakna, Zerahias+ nga anakna, 52  Meraiot+ nga anakna, Amarias nga anakna, Ahitub+ nga anakna, 53  Sadok+ nga anakna, Ahimaaz+ nga anakna. 54  Ket dagitoy dagiti disso a pagnanaedanda sigun kadagiti napaderan a pakarsoda iti teritoriada,+ maipaay iti annak ni Aaron a kameng iti pamilia dagiti Cohatita,+ ta ti pannaka-bunot nagbalin a kukuada. 55  Ngarud intedda kadakuada ti Hebron+ iti daga ti Juda, agraman dagiti pagpaarabanna iti intero nga aglikmut dayta. 56  Ket ti talon ti siudad ken dagiti purokda+ intedda ken Caleb+ nga anak ni Jefune.+ 57  Ket iti annak ni Aaron intedda dagiti siudad a pagkamangan,+ ti Hebron,+ ken ti Libna+ agraman dagiti pagpaarabanna ken ti Jattir+ ken ti Estemoa+ agraman dagiti pagpaarabanna, 58  ken ti Hilen+ agraman dagiti pagpaarabanna, ti Debir+ agraman dagiti pagpaarabanna, 59  ken ti Asan+ agraman dagiti pagpaarabanna ken ti Bet-semes+ agraman dagiti pagpaarabanna; 60  ket manipud iti tribu ni Benjamin ti Geba+ agraman dagiti pagpaarabanna ken ti Alemet+ agraman dagiti pagpaarabanna ken ti Anatot+ agraman dagiti pagpaarabanna. Amin dagiti siudadda sangapulo ket tallo+ a siudad kadagiti pamiliada. 61  Ket iti natedda nga annak ni Cohat nangtedda manipud iti pamilia ti tribu, manipud iti kagudua a tribu, ti kagudua ti Manases, iti sangapulo+ a siudad babaen ti panagbibinnunot. 62  Ket iti annak ni Gersom+ sigun iti pampamiliada nangtedda manipud iti tribu ni Isacar+ ken manipud iti tribu ni Aser+ ken manipud iti tribu ni Neftali+ ken manipud iti tribu ni Manases+ idiay Basan, iti sangapulo ket tallo a siudad. 63  Iti annak ni Merari+ sigun iti pampamiliada nangtedda manipud iti tribu ni Ruben+ ken manipud iti tribu ni Gad+ ken manipud iti tribu ni Zabulon+ iti sangapulo ket dua a siudad babaen ti panagbibinnunot. 64  Iti kasta ti annak ti Israel intedda kadagiti Levita+ dagiti siudad agraman dagiti pagpaarabanda.+ 65  Kanayonanna pay, babaen ti panagbibinnunot intedda manipud iti tribu ti annak ni Juda+ ken manipud iti tribu ti annak ni Simeon+ ken manipud iti tribu ti annak ni Benjamin+ dagitoy a siudad, a pinanagananda. 66  Ket ti dadduma kadagiti pamilia ti annak ni Cohat nagbalin a kukuada dagiti siudad ti teritoriada manipud iti tribu ni Efraim.+ 67  Iti kasta intedda kadakuada dagiti siudad a pagkamangan, ti Siquem+ agraman dagiti pagpaarabanna iti nakabambantay a rehion ti Efraim, ken ti Gezer+ agraman dagiti pagpaarabanna, 68  ken ti Jocmeam+ agraman dagiti pagpaarabanna ken ti Bet-horon+ agraman dagiti pagpaarabanna, 69  ken ti Ajalon+ agraman dagiti pagpaarabanna ken ti Gat-rimmon+ agraman dagiti pagpaarabanna; 70  ket manipud iti kagudua ti tribu ni Manases, ti Aner+ agraman dagiti pagpaarabanna ken ti Bileam+ agraman dagiti pagpaarabanna, iti pamilia ti natedda nga annak ni Cohat.+ 71  Ket iti annak ni Gersom+ intedda manipud iti pamilia ti kagudua a tribu ni Manases ti Golan+ idiay Basan agraman dagiti pagpaarabanna ken ti Astarot+ agraman dagiti pagpaarabanna; 72  ket manipud iti tribu ni Isacar, ti Kedes+ agraman dagiti pagpaarabanna ken ti Daberat+ agraman dagiti pagpaarabanna, 73  ken ti Ramot+ agraman dagiti pagpaarabanna ken ti Anem+ agraman dagiti pagpaarabanna; 74  ket manipud iti tribu ni Aser, ti Masal agraman dagiti pagpaarabanna ken ti Abdon+ agraman dagiti pagpaarabanna, 75  ken ti Hukok+ agraman dagiti pagpaarabanna ken ti Rehob+ agraman dagiti pagpaarabanna; 76  ket manipud iti tribu ni Neftali,+ ti Kedes+ idiay Galilea+ agraman dagiti pagpaarabanna ken ti Hammon agraman dagiti pagpaarabanna ken ti Kiriataim+ agraman dagiti pagpaarabanna. 77  Iti natedda nga annak ni Merari intedda manipud iti tribu ni Zabulon+ ti Rimmono+ agraman dagiti pagpaarabanna, ti Tabor agraman dagiti pagpaarabanna, 78  ken iti rehion ti Jordan idiay Jerico iti daya ti Jordan, manipud iti tribu ni Ruben,+ ti Bezer+ idiay let-ang agraman dagiti pagpaarabanna ken ti Jahaz+ agraman dagiti pagpaarabanna, 79  ken ti Kedemot+ agraman dagiti pagpaarabanna ken ti Mefaat+ agraman dagiti pagpaarabanna; 80  ket manipud iti tribu ni Gad,+ ti Ramot+ idiay Galaad agraman dagiti pagpaarabanna ken ti Mahanaim+ agraman dagiti pagpaarabanna, 81  ken ti Hesbon+ agraman dagiti pagpaarabanna ken ti Jazer+ agraman dagiti pagpaarabanna.

Footnotes