Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Mapan iti listaan dagiti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Online a Biblia | BARO A LUBONG A PATARUS TI NASANTUAN A KASURATAN

1 Cronicas 25:1-31

25  Kanayonanna, ni David ken ti papanguluen+ dagiti bunggoy ti panagserbi+ inlasinda maipaay iti panagserbi ti sumagmamano iti annak da Asaf, Heman+ ken Jedutun+ dagidiay agipadpadto nga addaan kadagiti arpa,+ addaan kadagiti pagtokar nga adda kuerdasna+ ken addaan kadagiti piangpiang.+ Ket manipud iti bilangda naadda dagiti lallaki nga opisial maipaay iti panagserbida.  Iti annak ni Asaf, da Zacur ken Jose+ ken Netanias ken Asarela,+ ti annak ni Asaf iti sidong ti panangaywan ni Asaf+ daydiay agipadpadto iti sidong ti panangaywan ti ari.  Ken Jedutun:+ ti annak ni Jedutun, da Gedalias+ ken Zeri+ ken Jesaias,+ ken ni Simei, Hasabias ken Matitias,+ innem, iti sidong ti panangaywan ni amada a Jedutun, nga agipadpadto nga addaan iti arpa maipaay iti panagyaman ken panangidaydayaw ken Jehova.+  Ken Heman:+ ti annak ni Heman, da Buquias,+ Matanias,+ Uzziel,+ Sebuel ken Jerimot, Hananias,+ Hanani, Eliata,+ Giddalti+ ken Romamti-ezer,+ Josbecasa,+ Malloti,+ Hotir,+ Mahaziot.  Amin dagitoy ket annak ni Heman, maysa a managsirmata+ ti ari iti bambanag ti pudno a Dios tapno ingatona ti sarana; iti kasta ti pudno a Dios nangipaay ken Heman iti sangapulo ket uppat nga annak a lallaki ken tallo nga annak a babbai.+  Amin dagitoy addada iti sidong ti panangaywan ni amada iti kanta idiay balay ni Jehova, nga addaan kadagiti piangpiang,+ kadagiti pagtokar nga adda kuerdasna+ ken kadagiti arpa+ maipaay iti panagserbi iti balay ti pudno a Dios. Iti sidong ti panangaywan ti ari adda da Asaf ken Jedutun ken Heman.+  Ket ti bilangda idi agraman ti kakabsatda a nasanay iti kanta ken Jehova,+ nalaingda unay amin,+ dua gasut walopulo ket walo.  Gapuna nagbibinnunotda+ no maipapan iti bambanag nga asikasuen, ti bassit kas met laeng ti dakkel,+ ti nalaing unay+ agraman ti agsursuro.  Ket rimmuar ti pannaka-bunot: ti umuna kukua ni Asaf agpaay ken Jose,+ agpaay ken Gedalias+ ti maikadua (isu ken ti kakabsatna ken annakna sangapulo ket duada); 10  ti maikatlo agpaay ken Zacur,+ ti annakna ken kakabsatna, sangapulo ket dua; 11  ti maikapat agpaay ken Izri,+ ti annakna ken kakabsatna, sangapulo ket dua; 12  ti maikalima agpaay ken Netanias,+ ti annakna ken kakabsatna, sangapulo ket dua; 13  ti maikanem agpaay ken Buquias, ti annakna ken kakabsatna, sangapulo ket dua; 14  ti maikapito agpaay ken Jesarela,+ ti annakna ken kakabsatna, sangapulo ket dua; 15  ti maikawalo agpaay ken Jesaias, ti annakna ken kakabsatna, sangapulo ket dua; 16  ti maikasiam agpaay ken Matanias, ti annakna ken kakabsatna, sangapulo ket dua; 17  ti maikasangapulo agpaay ken Simei, ti annakna ken kakabsatna, sangapulo ket dua; 18  ti maikasangapulo ket maysa agpaay ken Azarel,+ ti annakna ken kakabsatna, sangapulo ket dua; 19  ti maikasangapulo ket dua agpaay ken Hasabias, ti annakna ken kakabsatna, sangapulo ket dua; 20  maipaay iti maikasangapulo ket tallo, ni Subael,+ ti annakna ken kakabsatna, sangapulo ket dua; 21  maipaay iti maikasangapulo ket uppat, ni Matitias, ti annakna ken kakabsatna, sangapulo ket dua; 22  maipaay iti maikasangapulo ket lima, agpaay ken Jeremot, ti annakna ken kakabsatna, sangapulo ket dua; 23  maipaay iti maikasangapulo ket innem, agpaay ken Hananias, ti annakna ken kakabsatna, sangapulo ket dua; 24  maipaay iti maikasangapulo ket pito, agpaay ken Josbecasa, ti annakna ken kakabsatna, sangapulo ket dua; 25  maipaay iti maikasangapulo ket walo, agpaay ken Hanani, ti annakna ken kakabsatna, sangapulo ket dua; 26  maipaay iti maikasangapulo ket siam, agpaay ken Malloti, ti annakna ken kakabsatna, sangapulo ket dua; 27  maipaay iti maikaduapulo, agpaay ken Eliata, ti annakna ken kakabsatna, sangapulo ket dua; 28  maipaay iti maikaduapulo ket maysa, agpaay ken Hotir, ti annakna ken kakabsatna, sangapulo ket dua; 29  maipaay iti maikaduapulo ket dua, agpaay ken Giddalti, ti annakna ken kakabsatna, sangapulo ket dua; 30  maipaay iti maikaduapulo ket tallo, agpaay ken Mahaziot,+ ti annakna ken kakabsatna, sangapulo ket dua; 31  maipaay iti maikaduapulo ket uppat, agpaay ken Romamti-ezer,+ ti annakna ken kakabsatna, sangapulo ket dua.

Footnotes