1 Corinto 8:1-13

8  Ita no maipapan kadagiti taraon a naidaton kadagiti idolo:+ ammotayo nga addaantayo amin iti pannakaammo.+ Ti pannakaammo mamagtangsit, ngem ti ayat mangpabileg.+  No ti asinoman pagarupenna a nagun-odanna ti pannakaammo iti maysa a banag,+ saanna pay nga ammo dayta a kas iti rebbeng a panangammona iti dayta.+  Ngem no ti asinoman ayatenna ti Dios,+ am-ammona daytoy a tao.+  Ita no maipapan iti pannangan+ kadagiti taraon a naidaton kadagiti idolo, ammotayo a ti idolo awan kapapay-anna+ iti lubong, ket awan ti Dios no di maymaysa.+  Ta uray pay no adda dagidiay maawagan “didios,”+ uray no idiay langit+ wenno ditoy daga,+ no kasano nga adda adu a “didios” ken adu nga “appo,”+  kinaagpaysuanna kadatayo adda maymaysa a Dios+ nga Ama,+ a kenkuana agtaud ti amin a bambanag, ket maipaaytayo kenkuana;+ ket adda maymaysa nga Apo,+ ni Jesu-Kristo,+ a babaen kenkuana adda ti amin a bambanag,+ ken datayo babaen kenkuana.  Nupay kasta, awan daytoy a pannakaammo iti amin a tattao;+ no di ket ti sumagmamano, yantangay nairuamda agingga ita iti idolo, manganda iti taraon kas banag a naisakripisio iti idolo,+ ket ti konsiensiada, yantangay nakapuy, matulawan.+  Ngem ti taraon saannatayto nga ikumit iti Dios;+ no ditay mangan, ditay agkurang, ket, no mangantayo, awan pakaidayawantayo iti bagbagitayo.+  Ngem aluadanyo a daytoy a kinaturayyo saan koma nga agbalin a pakaitibkolan kadagidiay nakapuy.+ 10  Ta no makitanaka ti asinoman, daydiay addaan pannakaammo, a sisasadag iti panganan iti maysa a templo ti idolo, ti konsiensia dayta a tao a nakapuy saanto ngata a mapabileg agingga iti punto a mangan kadagiti taraon a naidaton kadagiti idolo?+ 11  Pudno unay, babaen ti pannakaammom, ti tao a nakapuy madaddadael, ti kabsatmo a maigapu kenkuana natay ni Kristo.+ 12  Ngem no agbasolkayo a kasta maikaniwas iti kakabsatyo ket sugatenyo ti konsiensiada+ a nakapuy, agbasbasolkayo a maikaniwas ken Kristo. 13  Gapuna, no ti taraon itibkolna ti kabsatko,+ diakto pulos mangan manen iti lasag, tapno saanko a maitibkol ti kabsatko.+

Footnotes