1 Corinto 13:1-13

13  No agsaoak kadagiti pagsasao+ ti tattao ken dagiti anghel ngem awan ayatko, nagbalinak nga agun-uni a suer wenno umaw-aweng a piangpiang.+  Ket no addaanak iti sagut ti panagipadto+ ken ammok amin dagiti sagrado a palimed+ ken amin a pannakaammo,+ ket no addaanak iti amin a pammati tapno iyakarko dagiti bantay,+ ngem awan ayatko, awan kaes-eskak.+  Ket no itedko amin a sanikuak tapno mapakan ti sabsabali,+ ket no iyawatko ti bagik,+ tapno makapagpasindayagak, ngem awan ayatko,+ saanak a pulos magunggonaan.  Ti ayat+ mabayag-panagituredna+ ken manangngaasi.+ Ti ayat saan a managimon,+ saan nga agpangas,+ saan nga agtangsit,+  saan a naalas ti panagtigtignayna,+ saanna a sapulen dagiti bukodna a pagimbagan,+ saan a magargari nga agpungtot.+ Saanna nga ing-ingpen ti pannakadangran.+  Saanna a pagrag-oan ti kinakillo,+ no di ket makipagrag-o iti kinapudno.+  Anusanna ti amin a bambanag,+ patienna ti amin a bambanag,+ inanamaenna ti amin a bambanag,+ ibturanna ti amin a bambanag.+  Ti ayat saan a pulos aggibus.+ Ngem uray no adda sagsagut ti panagipadto, mapukawdanto; uray no adda dagiti pagsasao, agsardengdanto; uray no adda pannakaammo, mapukawto.+  Ta addaantayo iti sangkapaset a pannakaammo+ ken agipadtotayo iti sangkapaset;+ 10  ngem inton dumteng daydiay naan-anay,+ daydiay sangkapaset mapukawto. 11  Idi ubingak, nagsasaoak a kas ubing, nagpampanunotak a kas ubing, nagrasrasonak a kas ubing; ngem ita ta nataenganakon,+ inidiakon dagiti kababalin ti maysa nga ubing. 12  Ta iti agdama kumitkitatayo iti nakudrep a ladawan babaen ti pagsarmingan a metal,+ ngem kalpasanna rupanrupanton.+ Iti agdama di naan-anay ti ammok, ngem kalpasanna maammuakton a siuumiso a kas met kaniak a siuumiso a naammuan.+ 13  Ita, nupay kasta, mataginayon ti pammati, namnama, ayat, dagitoy a tallo; ngem ti kadakkelan kadagitoy isu ti ayat.+

Footnotes