Mapan iti linaonna

PROYEKTO PARA ITI PANAGDAYDAYAW TI PAMILIA

Ni Lot ken ti Pamiliana

GENESIS KAPITULO 19:1-26

Instruksion Kadagiti Nagannak: Usaren dagitoy nga aktibidad a mangadal iti Biblia a sangapamiliaan.

Ni Lot ken ti Pamiliana

PROYEKTO PARA ITI PANAGDAYDAYAW TI PAMILIA

Ni Lot ken ti Pamiliana

GENESIS KAPITULO 19:1-26

Instruksion Kadagiti Nagannak: Usaren dagitoy nga aktibidad a mangadal iti Biblia a sangapamiliaan.

Ni Lot ken ti Pamiliana