Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

PROYEKTO PARA ITI PANAGDAYDAYAW TI PAMILIA

PROYEKTO PARA ITI PANAGDAYDAYAW TI PAMILIA

No Kasano a Pabilgennatayo ti Nasantuan nga Espiritu nga Agserbi ken Jehova

UK-UKOM KAPITULO 13-16

Instruksion Kadagiti Nagannak: Usaren dagitoy nga aktibidad a mangadal iti Biblia a sangapamiliaan.

Kanayonan Manipud iti Daytoy a Koleksion

Panangpili nga Agserbi ken Jehova

Makatulong dagitoy nga aktibidad tapno maisuroyo kadagiti annakyo no kasanoda nga agbalin a naragsak iti panagserbida ken Jehova.

Kasano a Pabilgennatayo ni Jehova?

Usarenyo dagitoy nga aktibidad iti panagdaydayaw ti pamiliayo agraman ti Nailadawan nga Estoria ti Biblia maipapan ken Gideon.

Matalek a Panaggayyem

Makatulong daytoy a giya no isurom dagiti annakmo kadagiti galad ti nasayaat a gayyem babaen ti panangusarmo iti salaysay ti Biblia maipapan ken Ruth.