Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

NAILADAWAN NGA ESTORIA TI BIBLIA

NAILADAWAN NGA ESTORIA TI BIBLIA

Ruth—Matalek a Gayyem

Apay a pinanawan ni Ruth ti dimmakkelanna a lugar ket napan iti sabali a pagilian? Basaem ti nailadawan nga estoria online wenno iti nai-print a PDF.

Kanayonan Manipud iti Daytoy a Koleksion

Nagtulnog ni Daniel ken Jehova

Nayadayo ni Daniel iti pamiliana. Agtulnog pay ngata ken Jehova?

Sidadaan a Mangpakawan ni Jehova

Nagusar ni Ari Manases iti mahika, nagdaydayaw kadagiti ulbod a dios, ken nangpapatay kadagiti inosente a tattao. Ngem sidadaan a pinakawan isuna ni Jehova. Ania ti masursurotayo maipapan iti panangpakawan iti daytoy nga estoria?

Pinagbalin ni Jehova a Masirib ni Solomon

Nasirsirib idi ni Solomon ngem iti amin nga ari iti daga. Kasano a nagbalin a nakasirsirib? Ken ania dagiti kamali nga inaramidna idi agangay?