Mapan iti linaonna

NAILADAWAN NGA ESTORIA TI BIBLIA

Nagtalek ni Noe iti Dios

Ammuem ti maipapan ken Noe, a nangaramid iti nagdakkel a daong tapno maisalakan ti pamiliana ken dagiti animal. Basaem ti nailadawan nga estoria online wenno iti nai-print a PDF.