Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

NAILADAWAN NGA ESTORIA TI BIBLIA

NAILADAWAN NGA ESTORIA TI BIBLIA

Ti Dios Imbaonna ni Moises Idiay Egipto

Ammuenyo no kasano a napaneknekan a napigpigsa ni Jehova a Dios ngem iti nasubeg a ni Faraon iti Egipto. Basaenyo ti nailadawan nga estoria ti Biblia online wenno iti nai- print a PDF.

Kanayonan Manipud iti Daytoy a Koleksion

Sidadaan a Mangpakawan ni Jehova

Nagusar ni Ari Manases iti mahika, nagdaydayaw kadagiti ulbod a dios, ken nangpapatay kadagiti inosente a tattao. Ngem sidadaan a pinakawan isuna ni Jehova. Ania ti masursurotayo maipapan iti panangpakawan iti daytoy nga estoria?

Pinagbalin ni Jehova a Masirib ni Solomon

Nasirsirib idi ni Solomon ngem iti amin nga ari iti daga. Kasano a nagbalin a nakasirsirib? Ken ania dagiti kamali nga inaramidna idi agangay?

Nagbalin a Gayyem ti Dios ni Abraham

Inawagan ti Dios ni Abraham kas gayyemna. Kasanotayo nga agbalin a gayyem ti Dios?