Ammuem ti maipapan kada Adan ken Eva. Nagdesisionda a ti laeng bagida ti pinampanunotda ket naapektaran ti amin a tao ita. Basaem ti nailadawan nga estoria online wenno iti nai-print a PDF.