Mapan iti linaonna

DAGITI MASURSUROK ITI BIBLIA

Ti Tallo a Hebreo

Isurom iti annakmo ti maipapan iti tallo a lallaki a nagtulnog iti Dios.