Mapan iti linaonna

DAGITI MASURSUROK ITI BIBLIA

Makakitaakon!

Tulonganyo dagiti babassit nga ubbing a mangapresiar iti sagut a panagkita.