Mapan iti linaonna

DAGITI MASURSUROK ITI BIBLIA

Ibagam ti “Agyamanak”

Dagitoy a leksion a naibatay iti Biblia ket nairanta a para kadagiti ubbing nga agtawen iti 3 ken nababbaba. I-download ken i-print-mo daytoy a leksion ken ibasam iti anakmo.