Mapan iti linaonna

Dagiti Masursurok iti Biblia

Daong ni Noe

Dagitoy a leksion a naibatay iti Biblia ket nairanta a para kadagiti ubbing nga agtawen iti 3 ken nababbaba. I-download-mo daytoy a leksion ken ibasam iti anakmo.