Mapan iti linaonna

DAGITI MASURSUROK ITI BIBLIA

Agyaman Gapu iti Tudo

Dagitoy a leksion a naibatay iti Biblia ket nairanta a para kadagiti ubbing nga agtawen iti 3 ken nababbaba. I-download-mo daytoy a leksion ken ibasam iti anakmo.