Mapan iti linaonna

Ladawan Para iti Aktibidad ti Pamilia

Ni Faraon Intan-okna ni Jose

I-download-yo ti ladawan ni Jose, ilistayo ti tallo a banag nga awan, pagkokonektarenyo dagiti tulnek, sa koloranyo ti drowing.