Mapan iti linaonna

LADAWAN PARA ITI AKTIBIDAD TI PAMILIA

Natured ni David Uray Pallatibong Laeng ti Armasna

Pagparisen dagiti karakter ken dagiti banag a mabasa iti estoria maipapan kada David ken Goliat sa pagsasaritaan no apay a nakaturtured ni David.