Mapan iti linaonna

LADAWAN PARA ITI AKTIBIDAD TI PAMILIA

Simmango ni David ken Goliat iti Nagan ti Dios

Urnosem dagiti letra ti nagan ti Dios sa ammuem ti kaipapanan dayta.