Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

BIBLE CARD

Bible Card

Samson

I-download-mo daytoy a Bible card ken ammuem ti maipapan ken ni Samson. Kartibem, kulpiem, sa idulinmo.

 

Kanayonan Manipud iti Daytoy a Koleksion

Ari Saul Bible Card

Napakumbaba ni Saul idi nangrugi a nagturay kas umuna nga ari ti Israel.

Anna Bible Card

Sinungbatan ti Dios ti espesipiko a kararag ni Anna.

Manoa Bible Card

Isu ti ama ti maysa kadagiti kapigsaan a nagbiag a tao.