Mapan iti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Agpili iti lengguahe Iloko

BIBLE CARD

Rahab

I-download daytoy a Bible card, ken ammuem ti maipapan ken Rahab, a situtured a nangilemmeng iti dua nga Israelita nga espia. I-print, kartiben, kulpien, sa idulin.

Kanayonan Manipud iti Daytoy a Koleksion

Ari Saul Bible Card

Napakumbaba ni Saul idi nangrugi a nagturay kas umuna nga ari ti Israel.

Anna Bible Card

Sinungbatan ti Dios ti espesipiko a kararag ni Anna.

Manoa Bible Card

Isu ti ama ti maysa kadagiti kapigsaan a nagbiag a tao.