Mapan iti linaonna

AKTIBIDAD PARA ITI PANAGADAL

Simrek ti Israel iti Canaan

I-download dagitoy a kard, ken pagpaparisem dagiti karakter iti Biblia a mabasa iti Josue kapitulo 2 agingga iti 7 ken dagiti banag a nadakamat kadagiti pamalatpatan.