Mapan iti linaonna

AKTIBIDAD PARA ITI PANAGADAL

Asino ti Kayatmo a Paregtaen?

Paregtaem ti sabsabali nga agtultuloy nga agserbi ken Jehova, kas iti inaramid da Elcana ken Anna idi pinaregtada ni Samuel.