Paregtaem ti sabsabali nga agtultuloy nga agserbi ken Jehova, kas iti inaramid da Elcana ken Anna idi pinaregtada ni Samuel.