Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

AKTIBIDAD PARA ITI PANAGADAL A PARA KADAGITI UBBING

Aktibidad Para iti Panagadal

Kapuonan ni Lot

I-download-yo daytoy nga aktibidad para iti panagadal ket ammuenyo ti maipapan iti kapuonan ni Lot a kaanakan ni Abraham.

Kanayonan Manipud iti Daytoy a Koleksion

Agkanta iti Kanta Maipapan iti Kinatured

Sursuruem ti kanta maipapan iti kinatured sa kantaem a kadua ti pamiliam.

Asino ti Kayatmo a Paregtaen?

Makatulong daytoy nga aktibidad kadagiti ubbing nga agtawen iti 8 agingga iti 12 tapno makapanunotda iti pamay-an a mangparegta iti sabsabali.

Ti Nasantuan nga Espiritu Mangpataud iti Bunga

Makatulong daytoy nga aktibidad kadagiti ubbing nga agtawen iti 8 agingga iti 12 tapno maammuanda dagiti aspeto ti bunga ti espiritu.