Mapan iti linaonna

Aktibidad Para iti Panagadal

Kapuonan ni Lot

I-download-yo daytoy nga aktibidad para iti panagadal ket ammuenyo ti maipapan iti kapuonan ni Lot a kaanakan ni Abraham.