Mapan iti linaonna

Aktibidad Para iti Panagadal

Inaganam ti Annak ni Jacob

I-download daytoy nga aktibidad para iti panagadal ket kitaem no mainaganam ti tallo nga annak ni Jacob.