Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Leksion 12: Nagpasiar da Caleb ken Sophia Idiay Bethel

Ania ti dadduma kadagiti makaparagsak a nakita da Caleb ken Sophia idi nagpasiarda idiay Bethel? Ania dagiti kayatmo a makita inton sika met ti agpasiar sadiay?

 

Kitaem Met

AKTIBIDAD PARA ITI AGBALINKA A GAYYEM NI JEHOVA

Agpasiartayo Idiay Bethel: Musika ken Liriko

Kantaem ti maipapan iti Bethel, ti balay ti Dios!