Mapan iti linaonna

Leksion 35: Ti Kasayaatan a Panangusar iti Tiempo

Leksion 35: Ti Kasayaatan a Panangusar iti Tiempo

Usarem a nainsiriban ti tiempom, ket maay-ayom ni Jehova.

Kitaem Met

AKTIBIDAD PARA ITI AGBALINKA A GAYYEM NI JEHOVA

Ti Kasayaatan a Panangusar iti Tiempo

Kasano a makatulong ti Efeso 5:15, 16 tapno mausarmo ti tiempom iti kasayaatan a pamay-an?