Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Leksion 13: Tulongannaka ni Jehova nga Agbalin a Natured

Adda kadin gundaway a mabutengka a mangibaga iti maipapan ken Jehova? Kasano a matulongannaka ni Jehova nga agbalin a natured?

 

Kitaem Met

AKTIBIDAD PARA ITI AGBALINKA A GAYYEM NI JEHOVA

Kasano a Matulongannaka ni Jehova nga Agbalin a Natured?

Tulongannaka ni Jehova nga agbalin a natured a kas iti Israelita a balasitang.