Mapan iti linaonna

Leksion 24: Dinisenio ni Jehova ti Amin a Bambanag

Leksion 24: Dinisenio ni Jehova ti Amin a Bambanag

Apay a nangdisenio ni Jehova iti nakaad-adu a napipintas a bambanag?

Kitaem Met

AKTIBIDAD PARA ITI AGBALINKA A GAYYEM NI JEHOVA

Dinisenio ni Jehova Dagiti Nagpipintas a Bambanag!

Ania dagiti inaramid ni Jehova a makitam iti ladawan?