Mapan iti linaonna

Adu ti Maaramidak

Adu ti Maaramidak

Ania ti kayatmo nga aramiden inton dumakkelka?

 

Kitaem Met

AKTIBIDAD PARA ITI AGBALINKA A GAYYEM NI JEHOVA

Adu ti Maaramidak

Kayat ni Jehova a maaddaantayo kadagiti naespirituan a kalat. Ania dagiti kalatmo?