Mapan iti linaonna

Kanta 120—Umimdeng, Agtulnog, ket Mabendisionan

Kanta 120—Umimdeng, Agtulnog, ket Mabendisionan

Agbalintayo a gayyem ni Jehova babaen kadagiti kanta. Makipagkantaka kada Caleb ken Sophia maipapan kadagiti bendision nga itden ti panagtulnog ken ni Jehova.