Mapan iti linaonna

Kanta 111—Dagiti Panggapuantayo nga Agrag-o

Kanta 111—Dagiti Panggapuantayo nga Agrag-o

Ni Jehova ti paggapuan ti rag-otayo.

 

Kitaem Met

AKTIBIDAD PARA ITI AGBALINKA A GAYYEM NI JEHOVA

Dagiti Panggapuantayo nga Agrag-o

Ania nga animal ti kayatmonto a kaay-ayam iti baro a lubong ti Dios?