Mapan iti linaonna

Tulongan ti Sabsabali

Tulongan ti Sabsabali

Ammuem ti maysa a pamay-an a matulongam dagiti agkasapulan.

Kitaem Met

AGBALINKA A GAYYEM NI JEHOVA

Tulongan ti Sabsabali

Kasanoka a makatulong no adda didigra?