Mapan iti linaonna

Tulongam ni Caleb nga Agipakni!

Tulongam ni Caleb nga Agipakni!

I-download-mo daytoy nga aktibidad, ken tulongam ni Caleb a mangbirok iti lima nga ay-ayam. Kayat ni Caleb a tungpalen ti bilin ni nanangna a mangipakni kadagiti ay-ayamna.

Kitaem Met

AGBALINKA A GAYYEM NI JEHOVA

Agbalinka a Naurnos ken Nadalus

Adda bukod a lugar dagiti pinarsua ni Jehova. Ammuem no kasanoka met nga agbalin a naurnos ken nadalus!