Mapan iti linaonna

Nakaskasdaaw ti Pannakaaramidko

Nakaskasdaaw ti Pannakaaramidko

Inaramidnatayo ni Jehova iti nakaskasdaaw a pamay-an! Kitaentayo no kasano.

Kitaem Met

AGBALINKA A GAYYEM NI JEHOVA

Nakaskasdaaw ti Pannakaaramidko

Makakita, makangngeg, makakatawa, ken makaay-ayamka gapu ta nakaskasdaaw ti pannakaaramidmo.