Mapan iti linaonna

Naragsak ti Mangted: Musika ken Liriko

Naragsak ti Mangted: Musika ken Liriko

I-download-mo daytoy a panid ti musika ken makipagkantaka kadagiti dadduma nga ubbing maipapan iti panagbalin a naragsak.

Kitaem Met

AGBALINKA A GAYYEM NI JEHOVA

Naragsak ti Mangted

Adu ti pamay-an a mabalinmo ti mangted iti sabsabali. Ania dagiti ammom a pamay-an?