Mapan iti linaonna

Ti Kasayaatan a Panangusar iti Tiempo

Ti Kasayaatan a Panangusar iti Tiempo

Tulonganyo ni Caleb a mangilasin iti napatpateg a banag.

Kitaem Met

AGBALINKA A GAYYEM NI JEHOVA

Ti Kasayaatan a Panangusar iti Tiempo

Ti tiempo ket regalo ni Jehova. Masapul nga usarem a nainsiriban.