Mapan iti linaonna

Ipapusom ti Kinapudno

Ipapusom ti Kinapudno

Agbalintayo a gayyem ni Jehova no ipapusotayo ti kinapudno. Ammuentayo no kasano.

Kitaem Met

AGBALINKA A GAYYEM NI JEHOVA

Ipapusom ti Kinapudno (Kanta 64)

Inaramidmo kadin dayta?