Mapan iti linaonna

Agpaisuroka ken Jehova

Agpaisuroka ken Jehova

Kasanoka nga agpaisuro ken Jehova?

Kitaem Met

AGBALINKA A GAYYEM NI JEHOVA

Papigsaennaka (Kanta 60)

Mapaturednaka ni Jehova a mangaramid iti husto.